STADGAR Föreningen SMEsweden

SMEsweden är en icke vinstdrivande medlemsorganisation. Högsta beslutande organ är föreningsstämman som också utser organisationens styrelse.

 

stadgar beslutade vid stiftandet den 6 mars 2019

§1 Den ideella föreningen SME Sweden har till uppgift att vara ett organ för listade bolag med ett varaktigt börsvärde understigande 1,2 miljarder kronor i Sverige. Föreningen ska tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och syfta till att stärka allmänhetens och finansmarknadens förtroende till sektorn som ett trovärdigt investeringsalternativ. Detta sker främst genom ökad medvetenhet hos marknadens olika aktörer samt förstärkta och förtydliga regler och ramverk. Föreningen ska därtill utgöra ett forum för utbyte av erfarenheter mellan medlemmar.

§2 Medlemskap förekommer i tre olika nivåer;

1. Bolag vars aktier är upptagna till handel på en MTF-plattform, reglerad marknad eller annan liknande plattform och har ett varaktigt börsvärde understigande 1,2 miljarder kronor. Sådan medlem äger rätt att närvara, yttra sig och rösta vid föreningsstämma

2. Bolag vars aktier är upptagen till handel på en MTF-plattform, reglerad marknad eller annan liknande plattform och har ett varaktigt börsvärde överstigande 1,2 miljarder kronor. Sådan medlem äger rätt att närvara, yttra sig men ej rösta vid föreningsstämma.

3. Stödmedlemmar till föreningen. Sådan medlem äger ej rätt att närvara, yttra sig eller rösta vid föreningsstämma.

Inträde i föreningen beviljas av verkställande ledamot efter anmälan. Utträde ur föreningen kan endast beviljas med verkan från utgången av det år, under vilket medlem skriftligen hos kansliet anmält sin vilja att utträda ur föreningen. Utträdet verkställs under nästföljande kalenderår. Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen bevilja medlem utträde inom kortare tid.

Uteslutning ur föreningen kan ske om medlemmen ej betalar förenings och/eller serviceavgift enligt överenskommelse, ägnar sig åt brottslig verksamhet eller på annat sätt agerar med ont uppsåt mot föreningens syfte och mål. Uteslutning sker då med omedelbar verkan efter ett styrelsebeslut. Uteslutet bolag är ej berättigat del i föreningens tillgångar eller att återfå eller undslippa stadgeenliga avgifter och ersättningar.

§3 Varje medlem är skyldig att till föreningen årligen betala föreningsavgift. Avgiften fastställs av föreningen efter förslag av styrelsen. Föreningen skall genom ett särskilt bildat bolag, SME Sweden Service AB, lämna medlemmarna tjänster i form av fortlöpande information, rådgivning och utredningar m.m. För dessa tjänster skall varje medlem betala serviceavgift, vilken fastställs av föreningen efter förslag av styrelsen för bolaget.

§4 Föreningens styrelse skall bestå av ordförande och vice ordförande samt minst fyra och högst åtta övriga ledamöter samt en verkställande ledamot, vilka väljs på ordinarie föreningsstämma. Ordförande och vice ordförande väljs för två år och övriga ledamöter för ett år. Ordförande och vice ordförande ska inte väljas samma år om inte särskilda skäl föreligger. Avgående befattningshavare kan återväljas. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Styrelsen fastställer sin egen arbetsordning, anställer erforderlig personal och fastställer personals anställningsvillkor och arbetsuppgifter. Mellan föreningens sammanträden företräds föreningen av styrelsen. Styrelsen skall därvid verkställa föreningens beslut och bereda de ärenden som styrelsen skall handlägga.

§5 För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall en revisor utses vid ordinarie stämma. Räkenskaperna skall vara färdigställda före mars månads utgång. Revisionen skall vara avslutad före den 30 april.

§6 Föreningens räkenskapsår är kalenderår. För varje räkenskapsår ska styrelsen och verkställande direktören före mars månads utgång avge årsredovisning. Denna består av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§7 Kallelse till föreningsstämma skall ske per e-post till medlemmarna senast trettio dagar före stämman samt anslås på föreningens hemsida. Stämman ska vara avhållen senast 31 maj året efter utgången av verksamhetsåret.

§8 Ordinarie föreningsstämma ska hållas i Stockholm före utgången av maj varje år. Vid föreningsstämman äger varje medlem en röst. Vid föreningens ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängden

3. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst

4. Val av ordförande för mötet

5. Val av sekreterare tillika protokollförare samt justerare

6. Fastställande av dagordningen

7.Framläggande av styrelsens årsberättelse

8. Framläggande av revisionsberättelse

9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen

10. Val av ordförande eller vice ordförande samt ledamöter

11. Val av revisor

12. Val av två ledamöter till valberedningen, varav en ordförande

13. Fastställande av föreningsavgift till föreningen samt serviceavgift till SME Sweden Service AB.

14. Andra frågor som styrelsen hänskjutit till avgörande av föreningen vid ordinarie stämma samt inlämnade motioner.

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande

Medlem har rätt att vid ordinarie föreningsstämma framställa frågor, som ligger inom föreningens verksamhetsområde. Beslut i sådana frågor skall dock icke fattas vid den stämma, där de framställts.

Omröstning vid föreningsstämman sker öppet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder. Val förrättas, om någon begär det, med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. Medlem får vid föreningsstämman företrädas av maximalt 2 ombud och då med skriftlig fullmakt. Medlem som inte betalat fastställd föreningsavgift innan ordinarie föreningsstämma har ej rätt att utöva rösträtt vid stämman.

§9 Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till kansliet 60 kalenderdagar före årsmötet. Motioner och förslag skall sändas till medlemmarna senast tio arbetsdagar innan årsmötet.

§10 Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsens ordförande, majoritet av styrelsen eller minst en tredjedel av alla medlemmar med rösträtt skriftligen framställer begäran därom. Sådan skrift skall ange det ändamål, för vilket stämman skall hållas. Vid extra stämma får beslut inte fattas i andra ärenden än sådana som angetts i kallelsen. Styrelsen ska snarast möjligt se till att verkställa begäran. Kallelsetiden för en extra föreningsstämma är minst 3 veckor och max 5 veckor.

§11 Föreningsstämman väljer en för verksamheten representativ valberedning bestående av två ledamöter varav en ordförande. Valberedningen föreslår kandidater till styrelse och revisor. Förslag på kandidater kan även väckas av annan än ledamot av valberedningen. Förslag kan antingen inlämnas till styrelsen eller framföras på föreningsstämman.

§12 Beslut om ändring av stadgar är giltigt endast om beslutet biträtts av minst två tredjedelar av på föreningsstämman närvarande röster.

Beslut om föreningens upplösning, är inte giltigt, om inte samma beslut fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst ett ordinarie, och besluten vid båda tillfällena biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

§13 Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar, sedan samtliga skulder betalts, tillfalla ändamål som fastställs av föreningsstämman.