Koden

Koden ska ses som ett komplement till gällande reglering och lagstiftning, och medlemmar i SME Sweden förväntas sträva efter att efterleva koden. Syftet med denna kod är inte att det ska vara ett heltäckande regelverk, utan koden ska snarare tolkas utifrån dess avsikter.

 

FÖRORD

Det är få saker hela världen är så överens om som att en väl fungerande småbolagssektor är grunden för allt ekonomiskt välstånd. Men med detta sagt är det ingen som tar ett överordnat ansvar för att hålla sektorn finansierad över tid. Så alla vill ha den, men ingen är beredd att betala för den. Det blir därför helt upp till bolagen själva att var och en för sig verka för egen finansiering fram till den punkt där bolagen enligt egen plan övergår till kontinuerlig lönsamhet eller avyttring av verksamheten.

Alla bolag har någon gång ställts inför valet om hur bolaget bäst ska agera för att finna finansiella lösningar för sin framtid. Vissa bolag väljer privata lösningar och andra väljer att gå den publika vägen och därmed låta den egna aktien bli föremål för handel på en marknadsplats. Småbolagssektorn utgör till antal ca 2 av 3 listade bolag, men som tillsammans bara utgör ca 1-2% av börsernas totala börsvärde och värdet av aktiehandeln. Detta är inte en unik svensk situation utan samma relationstal gäller i stort sett, inte bara Skandinavien eller Europa, även över hela världen.

I Europa är Sverige näst största marknad mätt i börsvärde efter Storbritannien. Frankrike och Tyskland kommer sedan som nummer 3 respektive 4. Dessa 4 länder tillsammans utgör ca 50% av alla Europas listade småbolag. I Storbritannien finns föreningen, Quoted Companies Alliance, som verkar och värnar om småbolagens situation på landets olika börser. Denna förening har varit hjälpsam vid starten av SME Sweden, vilket vi tillmäter stort värde och tacksamhet till.

Sverige omnämns ofta som ett föredöme för just småbolagens möjligheter till kapitalförsörjning på den publika börsmarknaden. Detta är möjligt eftersom vi svenskar är duktiga på att köpa och sälja aktier i småbolag - svenskarna är tredje bäst i världen på att handla aktier per capita. Bara Japan och Australien ligger före med Canada som nummer 4. Sverige är med god marginal nummer 1 i Europa med mer än dubbelt så mycket handel per capita som Europas nummer 2, Norge. I huvudsak är det direkt eller indirekt privatpersoner som handlar aktier i dessa målbolag. Detta ger fingervisning om riskerna för företagen om privatpersoners investeringar och intresse skulle avta. Därför är det hög tid att aktivt börja verka för att öka allmänhetens tillit och förtroende för sektorn.

Att vara på börsen innebär dels att bolaget tagit på sig att efterleva gällande lagar, regler, god sed mm, dels att bolaget har tillgång till ett verktyg för löpande finansiering, förvärv eller

optionsprogram. Den senare delen bygger på att den egna aktiehandeln upprätthåller en slags funktionell nivå. Skulle volymen falla till för låga nivåer fungerar alltså inte verktyget som det var tänkt och noteringen blir snarare till belastning och bolaget kommer in i en ond spiral med följden att allmänhetens tillit till aktien minskar som ett attraktivt placeringsalternativ.

Denna utveckling är en konsekvens av att finansmarknaden under lång tid prioriterat andra lösningar där de större bolagen ingår och/eller är det underliggande värdet i nya finansiella instrument. Småbolagen får som en följd allt svårare att attrahera nytt kapital och nya ägare. Detta knappast ett problem som bolagen kan hantera enskilt. Genom att bilda SMEsweden öppnas möjligheter för småbolagen att tillsammans börja verka för ökat förtroende på marknaden, bland annat genom en gemensamt antagen kod om uppförande och medellångt och långt värdeskapande. Syftet med föreningen är att ingen ska behöva stå ensam med komplicerade och otydliga finansiella frågor, istället bör en större andel av centrala frågor som berör listningen kunna hanteras och processas centralt/gemensamt. Detta frigör resurser för bolagen som istället kan ägna mer tid åt att utveckla sina verksamheter.

Långsiktig finansiering är avgörande för om bolagen ska hinna pröva sin affärsidé hela vägen innan finansieringen tryter. Ett system där bolag kort efter notering inte förmår attrahera tillräckligt med kapital för fortsatt drift är förstås oacceptabelt, och inte enbart det enskilda bolagets problem, utan ett problem för hela den finansiella kartan. Vi kan se stora variationer i olika finansiella upplägg hos småbolagen där det ena upplägget är mer komplicerat än det andra. Detta är främst ett resultat av en för svag handel. En svag handel kan också utnyttjas av oönskade och illvilliga aktörer genom avancerade kursmanipulationer, olovlig marknadspåverkan, penningtvätt och bedrägerier. Detta är förödande och kan möjligen regleras med nya regelverk, men regelverk leder inte sannolikt till att allmänhetens tillit till sektorn stiger. Tilliten är avgörande för långsiktigt hållbar finansiering.

Så, igen SME-bolagen utgör grunden för allt ekonomiskt välstånd. Därför skapas SMEsweden på bolagens egna initiativ med målet att gemensamt verka för att återta tillit och förtroende för oss som en intressant sektor att investera i.

Stockholm 2019-03-13

Styrelsen


Utskrift av Koden

Om ni vill ha Koden skickad till er i utskriftsanpassat format så klickar ni nedan och skriver Koden som ämne.